Ochrana osobných údajov
11.1. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne súhlasí v zmysle ust. § 7 ods.1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci, jeho zamestnanci, príp. zmluvní partneri spracovali a uschovávali jeho osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, e-mailovú adresu, telefónne číslo,  súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, zabezpečenia doručenia a odovzdania tovaru, ako aj na marketingové účely.  Kupujúci udeľuje tento  súhlas na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti zaslanej elektronickou poštou predávajúcemu kedykoľvek i bez udania dôvodu svoj súhlas odvolať.

11.2. V súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci ma právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať
 a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu uvedenom v zákone č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 c) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu uvedeného zákona