Postup kladenia obrubníkov na betón

Betónové obrubníky pevne ohraničujú vydláždenú plochu a bránia posunu položenej dlažby.
Pri betónovom podklade sú dve možnosti uloženia obrubníkov:
1. obrubníky uložíme na okraji betónovej plochy do zeme
2. vyrežeme betónový podklad na potrebnú šírku

1. Uloženie obrubníkov na okraji betónovej plochy do zeme:
ZEMNÉ PRÁCE:
Výkopové zemné práce, spodné stavby sú najdôležitejšou fázou celej výstavby. Potrebné je vytvoriť riadne zhutnenú a vyrovnanú zemnú plochu pre zhotovenie podkladových vrstiev. Treba si uvedomiť, že zbytočne odstránenú zeminu je potrebné následne doplniť drahým kamenivom, tým sa navýši finančný rozpočet.
Zemné práce nie je vhodné vykonávať v mrazoch ani v daždi.
Dno z nepevných a nesúdržných zemín je treba spevniť valcovaním. Podkladová vrstva, ktorá slúži ako aj ochranná vrstva, je drvené kamenivo od frakcie 2-5 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm až 32-63 mm.
2. Uloženie obrubníkov do zarezaného betónového podkladu:
Všade tam, kde výškovo nie je možné uložiť obrubníky je potrebné betón zarezať a vybúrať na potrebnú šírku a hĺbku. Potom pokračujeme zhotovením podkladových vrstiev.

OSADZOVANIE OBRUBNÍKOV:

Obrubníky sa osadzujú zvislo do betónového lôžka z polosuchej zmesi trieda B 15 hrúbky cca 150-200 mm. Táto hrúbka je potrebná na prenos zaťaženia pôsobiaceho pri samotnej prevádzke. Obrubníky zrovnávame podľa vodorovne natiahnutej stavebnej šnúry vytýčenej koncoch stavebnej ryhy. Pomocou gumeného kladiva môžeme spraviť drobné úpravy čo sa týka rovnosti. Obrubníky sa kladú ručne, ale na uloženie cestných obrubníkov môžeme používať špeciálne náradie (kliešte na obrubníky), ktorý umožňuje ľahké priečne uchopenie a manipuláciu s betónovýmivýrobkami. Cestné obrubníky spravidla kladieme s pracovnými špárami. Špáry plníme cementovou maltou alebo plníme plastickou priľnavou hmotou. Z dôvodov lepšieho odvedenia dažďových vôd z povrchu komunikácii a chodníkov pracovné špáry nevyplňujeme.
U parkových obrubníkov sa pracovné špáry nevytvárajú vzhľadom na skutočnosť že čelá obrubníkov sú drážkované, ktoré vzájomne do seba zapadajú. Bočné oporné steny obrubníkov musia byť opreté betónovou zmesou minimálne do výšky 2/3 obrubníka ( vytvorením opornej steny).