Postup kladenia zámkových dlažieb na betón

Ak je to výškovo možné, tak sa existujúca betónová plocha môže využiť ako podklad pre zámkové dlažby. Pred začatím prác sa treba presvedčiť, či už existujúca betónová vrstva má dostatočnú hrúbku a únosnosť pre požadované zaťaženie.

V tom prípade, keď nemá dostatočnú únosnosť sú dve možnosti na dosiahnutie požadovaných vlastností a hrúbky:

  • spevnenie ďalšou betónovou vrstvou
  • spevnenie hrubým kamenivom frakcie 36/63 alebo frakcie 16/32

Pre betónový chodník musí byť zriadený minimálne 10 cm podkladu hrubého lomového kameňa frakcie 36/63 alebo frakcie 16/32 a po zhutnení vyrovnávacia vrstva kameňa najlepšie 4-8 mm. Nie je dobré použiť jemný piesok. Drobné medzery ktoré vzniknú v hrubom štrku medzi jednotlivými kameňmi tvoria drenáž pre vodu, ktorá pretečie cez špáry zámkovej dlažby. Štrkového lôžka by nemalo byť menej, inak hrozí, že mráz zdeformuje zámkové dlažby. Na výstavbu chodníkov stačia zámkové dlažby hrúbky 4-6 cm. Pre príjazdovú cestu pod osobné auto treba použiť zámkové dlažby hrúbky 6-8 cm. Všade tam, kde sa predpokladá vysoké dopravné zaťaženie, alebo na pojazdné plochy, ktoré budú zaťažované vozidlami nad 3,5 t sa na spevnený podklad používajú dlažby hrúbky od 8 do 10 cm.

Keďže betón neprepúšťa vodu, preto myslite na odtok vody a dobré spádovanie.

Pokiaľ uložíte na betón štrk frakcie 4/8 a položíte dlažbu, všetko bude v poriadku. Pokiaľ je betón ohraničený obrubníkmi alebo dlažba betónovou pätkou, voda nemá voľný odtok. Budú sa tvoriť kaluže a v zime mráz môže deformovať, poškodiť dlažby. Vždy majte na mysli, že betón neprepúšťa vodu, preto myslite na odtok vody a dobré spádovanie plochy.

OSADZOVANIE OBRUBNÍKOV:

Palisády a betónové obrubníky pevne ohraničujú vydláždenú plochu a bráni pohybu položenej dlažby. Obrubníky sa osadzujú do betónového lôžka z polosuchej zmesi, hrúbky cca 150-200 mm. Táto hrúbka slúži na prenos zaťaženia pôsobiaceho pri samotnej prevádzke. Pri betónovom podklade sú dve možnosti uloženia obrubníkov:

  1. obrubníky uložíme na okraji betónovej plochy do zeme
  2. vyrežeme betónový podklad na potrebnú šírku

POKLÁDKA BETÓNOVEJ DLAŽBY:

Pokládka betónovej dlažby sa robí dvoma spôsobmi, ručne na plochách menšieho rozsahu, alebo strojne na väčších plochách, pomocou pneumatických a mechanických zariadení.

Pri pokládke platí, že dlažbu treba odoberať po jednotlivých prvkoch striedavo aspoň z troch paliet, aby bola dosiahnutá farebná rovnomernosť dláždeného povrchu!!!

Pokládku dlažby treba začať v rohu dláždeného povrchu v najnižšie položenom mieste a to v celej šírke medzi obrubníkmi. Na pripravenú ukladaciu plochu nestúpame.

Dlažba sa kladie tak, aby medzi jednotlivými prvkami vznikla medzera šírky 3-5 mm. Rovná medzera sa dosiahne pomocou murárskej, stavebnej šnúry alebo možno použiť rovnú latu. Pri nedodržaní šírky škár dôjde medzi dlažbami k otváraniu, alebo k zvieraniu. Je potrebné dodržanie škár aj z dôvodu možných rozmerových tolerancií dlažieb.

Pre lícovanie dlažieb pri okrajoch, komplikovaných stavebných detailoch, prvkov odvodňovacích systémov je možné dlažbu rezať kotúčom na betón, alebo lámať špeciálnou lámačkou.

Nesmie sa používať betónová zálievka, ktorej kvalita je nevyhovujúca a životnosť je maximálne dve zimy!!! Na položených dlažbách je možné hneď chodiť. Ešte nezhutnené dlažby musia byť cca 10 mm nad požadovanou výškou dláždenej plochy, lebo zhutnením výška poklesne približne o 10 mm.

ŠPÁROVANIE A ZHUTNENIE:

Poslednou fázou je pieskovanie a zhutnenie dláždenej plochy pomocou vibračnej dosky. Pred zhutnením povrchu dlažby sa robí prvé pieskovanie jemným kremičitým pieskom frakcie 0-1 mm alebo 0-2 mm bez obsahu hlinitých častíc. Výplňový materiál nesmie obsahovať vápno, ktoré môže v budúcnosti spôsobovať tvorbu vápenných výkvetov na dláždenom povrchu. Piesok sa vmetie do škár a pred zhutnením sa musí celá dláždená plocha dôkladne zamiesť. Iba suchý povrch môžeme zhutniť.

Povrch sa zhutní raz v priečnom smere a raz v pozdĺžnom smere. Zhutnením povrchu dlažby dôjde nielen k spevneniu povrchu, ale aj zrovnaniu prípustných výškových tolerancií jednotlivých prvkov. Po zhutnení dlažby sa prevedie druhé pieskovanie, doplní sa výplňový materiál do škár.

Zhutnená plocha s doplneným výplňovým materiálom môže byť okamžite vystavená prevádzke a zaťaženiu.