Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu KOREKT

Údaje predávajúceho:

Obchodné meno: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
Sídlo: Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
IČO: 34 096 116
DIČ: 2020399612
IČ DPH: SK2020399612
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č: 7/N
tel.: (035) 7741 680
e-mailová adresa: korekt@korekt.sk
Orgán dozoru:

1. Úvodné ustanovenia.
1.1. Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ako „VOP“) sa upravujú a riadia vzťahy medzi spoločnosťou Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o., Ulica Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno, IČO: 34 096 116, zapísanou na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 7/N, IČ DPH: SK2020399612 (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho https://zamkove-dlazby.com/ podľa týchto VOP (ďalej len „kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia VOP, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod https://zamkove-dlazby.com/ (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci – podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu, ak nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, osobitne uzatvorená kúpna zmluva má vždy prednosť pred VOP.
1.2. Kúpnou zmluvou je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke https://zamkove-dlazby.com/ (ďalej len „tovar“) uzavretá podľa Všeobecných obchodných podmienok.
1.3. Tieto obchodné podmienky internetového obchodu https://zamkove-dlazby.com/ platia pre nákup na internetovej stránke https://zamkove-dlazby.com/

2. Výklad pojmov
2.1. Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby, a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
2.2. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej tiež ako „kupujúci“).
2.3. Kupujúci – podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
2.4. Tovarom sú produkty, ktoré môžu byť predmetom kúpnej zmluvy v súlade s VOP a nachádzajú sa v ponuke pre nákup prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho https://zamkove-dlazby.com/
2.5. Kúpna cena je cena tovaru dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v okamihu doručenia objednávky predávajúcemu. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Ku kúpnej cene sa pripočítavajú poplatky za dopravu alebo poštovné v zmysle týchto VOP.
2.6. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

3. Kúpna zmluva. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1. Vyplnenie a odoslanie objednávky prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke internetového obchodu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje v objednávke vyžadované (ďalej len ako „povinné údaje“) – meno a priezvisko, adresa kupujúceho, presná identifikácia objednávaného tovaru (v súlade s označením tovaru uvedeným na internetovej stránke – online katalógu), množstvo objednávaného tovaru, požadované miesto dodania. V prípade, ak v objednávke neboli vyplnené povinné údaje, nepovažuje sa za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať.
3.2. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje údaje o predávajúcom, kupujúcom, označenie objednaného tovaru, množstvo tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, údaje o nákladoch dodania tovaru, údaj o dodacej lehote, o mieste dodania tovaru, prípadne ďalšie potrebné údaje. Automaticky generovanú oznámenie o prijatí objednávky po jej obdržaní na e-mailovú adresu kupujúceho nenahrádza svojim obsahom ani povahou akceptáciou objednávky.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve a akosti v dodacej lehote, na určené miesto dodania v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie, prípadne odovzdať kupujúcemu ďalšie doklady určené právnymi predpismi.
4.2. Farebná škála tovaru vyobrazeného na internetovej stránke elektronického obchodu sa môže meniť alebo odlišovať od dodávaného tovaru s ohľadom na technologický postup výrobcu/dodávateľa pri výrobe. Kupujúcemu môže byť dodaný len tovar vo farbe a/alebo farebnom odtieni, dizajne a materiálovom prevedení, v ako daný výrobok výrobca, dodávateľ alebo distribútor aktuálne vyrába a expeduje.
4.3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku kupujúceho, ak z objektívnych dôvodov nie je možné tovar dodať, ak z dôvodu vypredania zásob alebo zmeny ceny nie je možné objednaný tovar dodať. O zrušení objednávky bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ zároveň s objednávkou tovaru došlo už k zaplateniu kúpnej ceny alebo zálohy, predávajúci je povinný príslušnú sumu vrátiť na účet uvedený kupujúcim alebo na účet z ktorého bola kúpna cena poukázaná, a to do 15 dní od zrušenia objednávky. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť ohľadom informácii o účte, na ktorý má byť kúpna cena pri jej vrátení poukázaná. Predávajúci je oprávnený dohodnúť sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
4.4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, potvrdiť v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby prevzatie tovaru, zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a za podmienok určených kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami vrátane nákladov na dodanie tovaru.
4.5. Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov dodatočne, spotrebiteľ fyzická osoba je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ani dodatočne, spotrebiteľ fyzická osoba je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
4.6. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
4.7. Písomné odstúpenie od zmluvy doručuje kupujúci na adresu: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o., Ulica Roľníckej školy 873, 45 01 Komárno.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá kupujúci najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.
V odstúpení kupujúci uvedie svoje identifikačné údaje, číslo účtu alebo adresu pre vrátenie kúpnej ceny, číslo objednávky, dátum uskutočnenia nákupu, označenie tovaru, množstvo tovaru. Kupujúci bezodkladne zašle zakúpený tovar na adresu: 
Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
Ulica Roľníckej školy 873
945 01 Komárno

spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, záručným listom, daňovým dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť bez známok opotrebenia, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou inak je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci je povinný tovar prevziať späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
4.8. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť spotrebiteľovi v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.
4.9. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. Kúpna cena a platobné podmienky
5.1. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a náklady na doručenie tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase odoslania objednávky.

5.2. Všetky ceny na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https://zamkove-dlazby.com/ sú uvedené vrátane DPH. Ceny nezahrňujú náklady na dodanie tovaru. Cena je záväzná od momentu odoslania objednávky.

5.3. Kupujúci je oprávnený vybrať si z nasledovných možností platby za objednaný tovar:
 a) internetbanking
 b) prevodný príkaz (na podklade Potvrdenia objednávky).
 
5.4. Kúpna cena platená bezhotovostnou platbou (internetbanking, prevodom na bankový účet) sa uhrádza vopred po potvrdení objednávky na podklade podklady pre platbu zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, najneskôr však do siedmich (7) dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, že v stanovenej lehote nedôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, o čom bezodkladne vyrozumie kupujúceho.
5.5. V prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
5.6. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny a poplatku za dopravu.
5.7. Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim slúži ako daňový doklad a dodací list a je vždy priložená v balení tovaru.

6. Dodacie podmienky a lehoty:
6.1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.
6.2. Tovar dodá predávajúci kupujúcemu v lehote určenej v kúpnej zmluve. Predpokladaná lehota dodania tovaru (ďalej len ako „dodacia lehota“) je uvedená na internetovej stránke pri príslušnom tovare. Pri jej určovaní dodacej lehoty vychádza predajca z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov a povahy tovaru. Ak je uvedené, že tovar je „na sklade“, dodacia lehota neprekračuje predpokladanú lehotu dodania. Dodacia lehota sa môže predĺžiť, ak tovar nie je dostupný na sklade a jeho dodanie závisí od dodania výrobcom alebo distributérom. Pri tovare „na mieru“ sa termín dodania určuje individuálne. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti.
6.3. V prípade vypredaného tovaru sú dodacie termíny len orientačné a dodanie je možné až po doplnení tovaru. Dodacia lehota pri dodávke do zahraničia sa určuje vždy v kúpnej zmluve.
6.4. Ak predávajúci nemôže tovar dodať z dôvodu, že je objednaný tovar vypredaný, alebo ak nemôže zabezpečiť dodanie tovaru v maximálnej dodacej lehote, môžu sa predávajúci a kupujúci dohodnúť aj na náhradnom plnení v rovnakej cene podľa výberu kupujúceho
6.5. Ak nie je určené inak, dňom v rámci dodacej lehoty sa rozumie len pracovný deň. Pri tovare na dobierku plynie lehota dodania odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, t.j. doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. V prípade iného spôsobu úhrady plynie dodacia lehota až od úplného zaplatenia kúpnej ceny pripísaním na účet predávajúceho.
6.6. V prípade objednávky tovaru s rôznou dodacou lehotou bude tovar kupujúcemu dodaný naraz v jednej zásielke v rámci najdlhšej dodacej lehoty. Ak kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je povinný doplniť svoju objednávku o tento údaj, pričom dodacie náklady budú účtované jednotlivo pri dodaní každého tovaru.
6.7. Za dodanie tovaru sa považuje dodanie objednaného tovaru na miesto uvedené kupujúcim v objednávke.
6.8. O priebehu vybavovania objednávky bude kupujúci vyrozumený e-mailovými správami.
6.9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či originálny obal zásielky nie je porušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Podpisom protokolu o doručení tovaru kupujúci potvrdzuje, že zásielku preberá neporušenú. Pokiaľ zásielka pri preberaní vykazuje zjavné znaky poškodenia, kupujúci prevzatie zásielky odoprie.

7. Neprevzaté zásielky
7.1. V prípade, ak kupujúci poruší povinnosť prevziať dodaný tovar, má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Predávajúci zároveň po doručení neprevzatej zásielky upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronickej pošty kupujúceho so žiadosťou o informáciu o ďalšom postupe, ktorú je kupujúci povinný zaslať v lehote 5 dní. Pokiaľ kupujúci požiada o opätovné doručenie objednaného tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK. Zodpovednosť za vady
8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list ak nebol vydaný samostatný záručný list.
8.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
8.3. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
8.4. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady ihneď. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru alebo pri prevzatí montáže a to najmä:
 a) rozdiel v množstve,
 b) dodanie iného tovaru
 c) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
 d) chýbajúce príslušenstvo tovaru.
8.5. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.
8.6. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:
 a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru
 b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu – poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 d) po prevzatí kupujúcim boli porušené ochranné plomby na tovare,
 e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
 f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, resp. lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
 g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
 i) ide o vady a poškodenia spôsobené použitím iných komponentov než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, ako aj opravou či modifikáciou tovaru inými osobami než autorizovanými výrobcom, dodávateľom, resp. predávajúcim,
 j) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.
8.7. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

9. Záručná doba
9.1. Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa je 24 mesiacov.
9.2. Ak ide o použitú vec, platí záručná doba uvedená na výrobku, jeho obale alebo návode na použitie, najmenej však 12 mesiacov.
9.3. Pri veciach, určených na to, aby sa užívali dlhšiu dobu, môže záručná doba presahovať 24 mesiacov.
9.4. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.
9.5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodnú podľa článku 9 ods. 9.2. týchto obchodných podmienok.
9.6 .Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10. Reklamácia
10.1. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho a to buď listom doručeným na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou doručenou na e-mailovú adresu elektronického obchodu predávajúceho info@zamkove-dlazby.com Spolu s oznámením o uplatnení reklamácie je potrebné na adresu sídla predávajúceho doručiť príslušný tovar a predložiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru, záručný list, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti (príslušenstvo) pre prípad výmeny. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
10.2. Oznámenie o uplatnení reklamácie musí obsahovať popis vady tovaru, spôsob akým sa vada prejavuje a kontaktné údaje kupujúceho (e-mail, telefónne číslo, kontaktnú adresu), za účelom vyrozumenia kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.
10.3. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe a v stanovenej dobe sa uplatnila u predávajúceho.
10.4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
10.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
10.6. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
10.7. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim pri uplatnení reklamácie.
10.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
10.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
10.10. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Pri veciach predávaných so zľavou predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola zľava dojednaná.

11. Ochrana osobných údajov
11.1. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne súhlasí v zmysle ust. § 7 ods.1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci, jeho zamestnanci, príp. zmluvní partneri spracovali a uschovávali jeho osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, zabezpečenia doručenia a odovzdania tovaru, ako aj na marketingové účely. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti zaslanej elektronickou poštou predávajúcemu kedykoľvek i bez udania dôvodu svoj súhlas odvolať.
11.2. V súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci ma právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať
 a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu uvedenom v zákone č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 c) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu uvedeného zákona

12. Záverečné ustanovenia
12.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
12.2. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ definovaný v bode 2.3. ustanovenia týchto VOP uvedené v bode 4.5. až 4.8., 8.1. až 8.8., 9.1. až 9.6. 10.1. až. 10.11. sa na kupujúceho-podnikateľa nevzťahujú a kúpna zmluva a všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou sa v danom prípade spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
12.4. Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
12.5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.
12.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu uvedených všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená zverejnením ich zmien na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
12.7. Predaj a zásielka tovarov platí výlučne pre územie Slovenskej republiky.