Postup kladenia zámkových dlažieb na zemnú pláň

1. POSTUP KLADENIA ZÁMKOVÝCH DLAŽIEB NA ZEMNÚ PLÁŇ

https://www.youtube.com/embed/5-YFMBpb3uo

ZEMNÉ PRÁCE:

Výkopové zemné práce, spodné stavby sú najdôležitejšou fázou celej výstavby. Potrebné je vytvoriť riadne zhutnenú a vyrovnanú zemnú plochu pre zhotovenie podkladových vrstiev. Treba si uvedomiť, že zbytočne odstránenú zeminu je potrebné následne doplniť drahým kamenivom, tým sa navýši finančný rozpočet. Zemné práce nie je vhodné vykonávať v mrazoch ani v daždi.

Pozdĺžny sklon podkladovej vrstvy sa robí na 0,5%, priečny sklon musí byť minimálne 2,5%. Sklon je nutný z dôvodu odvádzania zrážkových vôd. Dno z nepevných a nesúdržných zemín je treba spevniť valcovaním. Podkladová vrstva, ktorá slúži ako aj ochranná vrstva, je drvené kamenivo od frakcie 2-5 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm až 32-63 mm. Každá vrstva sa zhutňuje vibračnou doskou. Rovnosť podkladovej vrstvy sa potom kontroluje hliníkovou doskou alebo latou.

OSADZOVANIE OBRUBNÍKOV:

Palisády a betónové obrubníky pevne ohraničujú vydláždenú plochu a bránia pohybu položenej dlažby. Obrubníky sa osadzujú do betónového lôžka z polosuchej zmesi hrúbky cca 150-200 mm. Táto hrúbka je potrebná na prenos zaťaženia pôsobiaceho pri samotnej prevádzke.

POKLÁDKA BETÓNOVEJ DLAŽBY:

Pokládka betónovej dlažby sa robí dvoma spôsobmi, ručne na plochách menšieho rozsahu, alebo strojne na väčších plochách, pomocou pneumatických a mechanických zariadení.

Pri pokládke platí, že dlažbu treba odoberať, po jednotlivých prvkoch striedavo aspoň z troch paliet, aby bola dosiahnutá farebná rovnomernosť dláždeného povrchu!!!

Pokládku dlažby treba začať v rohu dláždeného povrchu a v najnižšie položenom mieste a to v celej šírke medzi obrubníkmi. Na pripravenú ukladaciu plochu nestúpame.

Dlažba sa kladie tak, aby medzi jednotlivými prvkami vznikla medzera o šírke 3-5 mm. Rovná medzera sa dosiahne pomocou murárskej, stavebnej šnúry alebo možno použiť rovnú latu. Pri nedodržaní šírky škár dôjde medzi dlažbami k otváraniu, alebo k zvieraniu. Dodržanie škár je potrebné aj z dôvodu možných rozmerových tolerancií dlažieb.

Pre zalícovanie dlažieb pri okrajoch, komplikovaných stavebných detailoch, prvkov odvodňovacích systémov je možné dlažbu rezať kotúčom na betón, alebo lámať špeciálnou lámačkou.

Nesmie sa používať betónová zálievka, ktorej kvalita je nevyhovujúca a jej životnosť je maximálne dve zimy!!! Na položených dlažbách je možné chodiť. Nezhutnené dlažby musia byť cca 10 mm nad požadovanou výškou dláždenej plochy, lebo zhutnením dôjde k poklesu približne o tých 10 mm.

ŠPÁROVANIE A ZHUTNENIE:

Poslednou fázou je pieskovanie a zhutnenie dláždenej plochy pomocou vibračnej dosky. Pred hutnením povrchu dlažby sa robí prvé pieskovanie jemným kremičitým pieskom frakcie 0-1 mm alebo 0-2 mm bez obsahu hlinitých častíc. Výplňový materiál nesmie obsahovať vápno, ktoré môže v budúcnosti spôsobovať tvorbu vápenných výkvetov na dláždenom povrchu. Piesok sa dôkladne vmetie do špár a pred zhutnením sa musí celá dláždená plocha dôkladne zamiesť. Iba suchý povrch môžeme zhutniť.

Povrch sa zhutní raz v priečnom smere a raz v pozdĺžnom smere. Hutnením povrchu dlažby dôjde nielen k spevneniu povrchu dlažby, ale aj zrovnaniu prípustných výškových tolerancií jednotlivých prvkov. Po zhutnení dlažby sa prevedie druhé pieskovanie, doplní sa výplňový materiál do špár.

Zhutnená plocha s doplneným výplňovým materiálom môže byť okamžite vystavená prevádzke a zaťaženiu.

JEDNOTLIVÉ SKLADOBNÉ VRSTVY:

  Pochôdzné
plochy
Pojazdné
plochy
do 3,5 t
Pojazdné
plochy
nad 3,5 t
Pojazdné plochy
nad 3,5 t v zlých
geologických pomeroch
Dlažba 40-60 mm 60-80 mm 80-100 mm 80-100 mm
Drvené kamenivo
frakcie 2-5, 4-8 mm
30-40 mm 30-40 mm 30-40 mm 30-40 mm
Drvené kamenivo
frakcie 8-16 mm
150-200 mm 150-200 mm 100-150 mm 100-150 mm
Drvené kamenivo
frakcie 16-32 mm
  150-200 mm 150-200 mm 150-200 mm
Drvené kamenivo
frakcie 32-63 mm
    150-200 mm 150-200 mm
Štrkopiesok
frakcie 0-8 mm
    50-100 mm 50-100 mm
Geotextília       5 mm
Štrkopiesok
frakcie 0-8 mm
      50-100 mm