Podmienky výstavby

Na stavbu sa používajú výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť, stabilita a bezpečnosť pri užívaní. Patria sem kryty komunikácií a chodníkov z dlažobných materiálov, ktoré môžu byť prefabrikované betónové, prípadne konglomerované dielce, kamenné dielce alebo opracovaný prírodný kameň.

Ložná vrstva môže byť zo nestmeleného alebo stmeleného materiálu podľa požiadaviek na nový kryt.

Dlažba sa kladie na suchý a čistý podklad v primeraných poveternostných podmienkach. Pri použití ložnej vrstvy z malty nesmie teplota klesnúť pod 5°C.

Nerovnosť hornej vrstvy podkladu nesmie byť väčšia ako 15mm. Hrúbka ložnej vrstvy pod položenou kockou nesmie byť menej ako 30mm a najviac 50mm. Šírka škár nesmie byť väčšia ako 10mm pri kockách I. akostnej triedy a 12mm pri kockách II. akostnej triedy.

Dlažbové prvky sa ukladajú s potrebným navýšením na do hutnenie. Vyplňovanie škár v dlažbe sa vykonáva súbežne s kladením dlažbových prvkov.

Dlažba sa dohutní ručnými alebo strojovými ubíjadlami, vibračnými doskami, prípadne vhodným valcom, najmenej však dva razy.

Pri ložnej vrstve z malty je potrebné dohutniť dlažbu ešte pred začiatkom tuhnutia malty.